SAINT FRANCIS XAVIER PARISH

Staff Member: Fr. Lac Pham, C.PP.S.

Staff Member: Fr. Lac Pham, C.PP.S.

Fr. Lac Pham, C.PP.S.

Parochial Vicar
Phone: 816-232-8449

Photo of Fr. Lac Pham, C.PP.S.